GetupandGoals-potloden

Mondiaal onderwijs (GCE)

De term Global Citizenship Education (GCE) heeft geen ingeburgerde Nederlandse equivalent. Het dichtstbij komt nog de term ‘Mondiaal Onderwijs’. Voor de duidelijkheid hanteren we op deze website de term CGE.

Global Citizenship Education is een educatieve benadering die erop gericht is burgers te onderwijzen opdat ze zich bewust worden van de complexiteit van de problemen van vandaag en in staat zijn tot attitudes en gedragingen die op oplossingen gericht zijn. GCE kan worden gebruikt in het formele onderwijs, op scholen, alsmede in het niet-formele onderwijs.

UNESCO beschrijft GCE als een praktijk die een gevoel van verbondenheid met een bredere gemeenschap ontwikkelt en de afhankelijkheid op politieke, economische, sociale en culturele gebied verbindt met de lokale, nationale en wereldwijde context.

UNESCO geeft aan dat de doelstellingen van de GCE de volgende drie dimensies bij de verschillende leergebieden moeten bevatten:

  • Cognitief: kennis, inzicht en kritisch denken verwerven over mondiale, regionale, nationale en lokale kwesties en over de verbinding en onderlinge afhankelijkheid van verschillende landen en bevolkingsgroepen;
  • Sociaal-emotioneel: een gevoel van verbondenheid met de internationale gemeenschap ontwikkelen, waarden en verantwoordelijkheden delen, empathie, solidariteit en respect voor verschillen en diversiteit bevorderen;
  • Gedragsmatig: leren hoe effectief en verantwoordelijk te handelen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau, voor een meer vreedzame en duurzame wereld.

Volgens UNESCO zou GCE communicatief moeten zijn, omdat het de leerlingen helpt de kennis, vaardigheden, waarden en attitudes te verwerven die ze nodig hebben om de wereld meer inclusief, rechtvaardig en vredig te maken.

Schuiven naar boven